Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FOREVER DOGS

Because we care about dogs!

Wedstrijd februari 2016

Om aan de wedstrijd deel te nemen moet u het onderstaand formulier volledig invullen. Meedoen kan tot 27/02/2016 24u. De 5 winnaars zullen vervolgens tegen 28/02/2016 - 24u uitgeloot worden.

De te winnen prijzen zijn:

1) Een cadeaubon FOREVER DOGS t.w.v. 30 €;

2) Een privé-les aan huis t.w.v. 25 €;

3) Een cadeaubon FOREVER DOGS t.w.v. 15 €;

4) Een hygiëne-kit (tandpasta, tandenbortstel en 2 flesjes oorreinigingsmiddel) t.w.v. 13,76 €;

5) Een veiligheidsjasje voor honden t.w.v. 11,56 €.

Het wedstrijdreglement treft u hieronder. Door deel te nemen aanvaardt u dat wedstrijdreglement.

Welke huisdieren hebt u?
Hoe hebt u FOREVER DOGS leren kennen?
Wanneer u aankopen doet voor uw huisdieren, welk van de onderstaande producten koopt u?
Hoe vaak koopt u producten voor uw hond (specifieer over welk van bovenstaande producten het gaat).
Hoe ervaart u de website www.foreverdogs.be?
Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de FOREVER DOGS promoties?
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible

Wedstrijdreglement

Door deel te nemen aanvaardt u dit wedstrijdreglement!

1. Algemeen

1.1 Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.foreverdogs.be en de organisator van deze wedstrijden (Marjorie Carmelez, handeldrijvend onder de benaming Forever Dogs, 8600 Diksmuide, Sint Pollaertstraat 23). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.

1.2 Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van FOREVER DOGS.

1.3 Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.

1.4 De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van FOREVER DOGS. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege FOREVER DOGS tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. FOREVER DOGS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.

1.5 Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door FOREVER DOGS. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.

1.6 Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

2. Deelname en registratie

2.1 Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

2.2 Deelname vereist voorafgaandelijke registratie of aanmelding op de website www.foreverdogs.be

2.3 Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.

2.4 De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site www.foreverdogs.be.

Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, straat, gemeente en land. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelname niet in aanmerking voor een prijs.

2.5 Iedere speler speelt individueel en kan één maal deelnemen per wedstrijd. Indien verschillende deelnemers op eenzelfde adres wonen, zal er echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar per postadres worden toegekend.

2.6 Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, alsook de personeelsleden van FOREVER DOGS of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd bestaat uit het correct en volledig invullen van een vragenlijst, en een tombola. Uit de teruggestuurde correct en volledig ingevulde vragenlijsten, zullen evenveel deelnemers uitgeloot worden of er prijzen zijn.

4. Prijs

4.1 Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld én die desgevallend het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

4.2 Elke winnaar wordt persoonlijk via email op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs meteen toegestuurd via de post.

4.2 Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. FOREVER DOGS zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.

4.3 Bij uitputting van stock, kunnen alle prijzen worden vervangen door een gelijkwaardige prijs. Winnaars kunnen hun prijs afstaan aan een derde die dan automatisch onderhavig reglement aanvaardt.

5. Privacy

5.1 FOREVER DOGS handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor FOREVER DOGS, 8600 Diksmuide, Pollaertstraat 23. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.

5.2 De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van FOREVER DOGS, 8600 Diksmuide, Pollaertstraat 23. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.

FOREVER DOGS kan deze gegevens gebruiken om (cultuur)informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en initiatieven van zowel zichzelf als van andere (culturele) organisaties. De speler kan aangeven dat hij in de toekomst geen informatie vanwege FOREVER DOGS wenst te ontvangen.

6. Overmacht

6.1 Geen van de vooraf genoemde partijen kan verantwoordelijk worden gesteld als, in geval van overmacht, de modaliteiten van de tombola ten dele of geheel dienen te worden aangepast wanneer deelnemingsbewijzen worden vernietigd of verloren gaan.